Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Regulamin szkolnego konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową i świąteczną”

regulamin-szkolnego-konkursu-na

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
 3. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

Organizatora

 1. Cele konkursu
 2. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 5. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

 

III. Uczestnicy/ Kategorie wiekowe

 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 2. Prace oceniane będą w kategorii indywidualnej .Każdy uczestnik

może złożyć do konkursu kilka prac.

 1. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (m.in. opublikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronach internetowych, na portalu społecznościowym).
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na potrzeby konkursu. Prace zostaną przekazane na kiermasz świąteczny organizowany przez Radę Rodziców Szkoły.

 

 1. Prace konkursowe:

 

Tematem konkursu jest: Najpiękniejsza ozdoba choinkowa lub świąteczna np. stroik.

Przez ozdobę choinkową rozumie się: bombki  i dowolne tradycyjne ozdoby wiszące.

 

Technika wykonania – dowolna. Przykładowe materiały plastyczne: tkanina, filc, wełna, akcesoria pasmanteryjne, wstążki, papier, bibuła, farby, słoma, koraliki, brokat, kordonek, etc.

Wymogi techniczne wykonania prac:

– każda ozdoba musi mieć przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek lub haczyk umożliwiający zawieszenie na choince.

Stroik świąteczny może być wykonany z dowolnych materiałów.

Każda praca powinna mieć przytwierdzoną metryczkę z imieniem, nazwiskiem uczestnika  wiekiem, klasą.

Prace niezgodne z regulaminem, wykonane niestarannie, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

 

 1. Termin i warunki dostarczenia prac

Prace plastyczne należy składać do wychowawców do 10 grudnia 2019r.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac prawa autorskie.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje komisji będą ostateczne.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia

– pomysłowość

– estetyka wykonania

– wkład pracy

 

Komisja wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

 1. a) kategoria -kl. 0-III

 b)kategoria kl.IV-VIII

Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej  szkoły i portalu społecznościowym organizatora.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
 3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator

Comments are closed.