Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Innowacje

Innowacje realizowane w naszej szkole

Łamigłówki dla każdej główki

Opis zasad innowacji

 

I Rodzaj innowacji: metodyczna

II Zakres innowacji:

Innowacją objęci zostali wszyscy uczniowie kl. 5 i kl. 6 na wszystkich lekcjach matematyki w terminie od 01.12.2015 do 10.06.2017r.

Na każdej lekcji matematyki po zapisaniu tematu i celu zajęć uczniowie otrzymują kartkę z łamigłówkami ( od 1 do 3 na karteczce). Łamigłówki arytmetyczne ( sudoku, kwadraty magiczne itp. ), algebraiczne lub graficzne uczniowie rozwiązują wspólnie, w parach lub samodzielnie w zależności od stopnia trudności. Zajmuje to ok. 5 minut lekcji. Wyniki zostają sprawdzone i omówione.

III  Motywacja wprowadzenia innowacji:

Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą. Stwierdzono niezadawalające efekty pracy dydaktycznej: słabe wyniki próbnych sprawdzianów szóstoklasisty oraz sprawdzianów po szóstej klasie, słabe wyniki prac klasowych i sprawdzianów. Problemy, jakie mają uczniowie na lekcjach matematyki: niska sprawność rachunkowa, słaba motywacja do nauki matematyki, brak umiejętności logicznego myślenia, nieumiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, brak samodzielności i samokontroli.

IV Przewidywane efekty:

Łamigłówki to nauka przez rozrywkę. Uczniowie ćwiczą sprawność rachunkową, utrwalają własności liczb, działań i figur geometrycznych, wykorzystują wiedzę w praktyce ( w sytuacjach typowych i nietypowych)w sposób dla siebie atrakcyjny, co wpłynie też na ich motywację do nauki. Podczas rozwiązywania łamigłówek osoby je rozwiązujące wyrabiają w sobie takie cechy jak: spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, umiejętność ścisłego i logicznego myślenia.

V Kryteria sukcesu

O sukcesie innowacji świadczyć będą wyższe od wcześniejszych wyniki sprawdzianu po szóstej klasie z części matematycznej, lepsze oceny ze sprawdzianów z matematyki jak również sukcesy uczniów w konkursach matematycznych.

VI Ewaluacja innowacji

Ewaluacja dokonywana będzie na podstawie wyników próbnego sprawdzianu szóstoklasisty, sprawdzianów po szóstej klasie z części matematycznej jak również osiągnięć uczniów w konkursach matematycznych. Do ewaluacji posłużą też wyniki ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczniów.

Opracowała

Anna Szynkowska

Innowacja pedagogiczna „PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”.

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej i drugiej realizowana jest innowacja pedagogiczna „PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”.

Jej autorkami są Iwona Bogdańska i Wioletta Lewandowska. Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie klas 1-2 Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w terminie od 15.09.2016r.  do 10.06.2018r.

CELE INNOWACJI

Cele ogólne

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

-rozwijanie wyobraźni i uwrażliwianie na piękno literatury,

-kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe

W zakresie wiadomości i umiejętności:

-podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci,

-wzbogacanie słownictwa,

-wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,

-poznanie wybranych utworów literatury dziecięcej,

-wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów,

-kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej,

-zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci, kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.

W zakresie postaw:

-rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,

-rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

-wdrażanie do poszanowania książek,

-zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką.