Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget

ŁAMIGŁÓWKI DLA KAŻDEJ GŁÓWKI

Opis zasad innowacji

I Rodzaj innowacji: metodyczna

II Zakres innowacji:

Innowacją objęci zostali wszyscy uczniowie kl. 5 i kl. 6 na wszystkich lekcjach matematyki w terminie od 01.12.2015 do 10.06.2017r.

Na każdej lekcji matematyki po zapisaniu tematu i celu zajęć uczniowie otrzymują kartkę z łamigłówkami ( od 1 do 3 na karteczce). Łamigłówki arytmetyczne ( sudoku, kwadraty magiczne itp. ), algebraiczne lub graficzne uczniowie rozwiązują wspólnie, w parach lub samodzielnie w zależności od stopnia trudności. Zajmuje to ok. 5 minut lekcji. Wyniki zostają sprawdzone i omówione.

III  Motywacja wprowadzenia innowacji:

Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą. Stwierdzono niezadawalające efekty pracy dydaktycznej: słabe wyniki próbnych sprawdzianów szóstoklasisty oraz sprawdzianów po szóstej klasie, słabe wyniki prac klasowych i sprawdzianów. Problemy, jakie mają uczniowie na lekcjach matematyki: niska sprawność rachunkowa, słaba motywacja do nauki matematyki, brak umiejętności logicznego myślenia, nieumiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, brak samodzielności i samokontroli.

IV Przewidywane efekty:

Łamigłówki to nauka przez rozrywkę. Uczniowie ćwiczą sprawność rachunkową, utrwalają własności liczb, działań i figur geometrycznych, wykorzystują wiedzę w praktyce ( w sytuacjach typowych i nietypowych)w sposób dla siebie atrakcyjny, co wpłynie też na ich motywację do nauki. Podczas rozwiązywania łamigłówek osoby je rozwiązujące wyrabiają w sobie takie cechy jak: spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, umiejętność ścisłego i logicznego myślenia.

V Kryteria sukcesu

O sukcesie innowacji świadczyć będą wyższe od wcześniejszych wyniki sprawdzianu po szóstej klasie z części matematycznej, lepsze oceny ze sprawdzianów z matematyki jak również sukcesy uczniów w konkursach matematycznych.

VI Ewaluacja innowacji

Ewaluacja dokonywana będzie na podstawie wyników próbnego sprawdzianu szóstoklasisty, sprawdzianów po szóstej klasie z części matematycznej jak również osiągnięć uczniów w konkursach matematycznych. Do ewaluacji posłużą też wyniki ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczniów.

Opracowała

Anna Szynkowska