Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

ŁAMIGŁÓWKI DLA KAŻDEJ GŁÓWKI

Opis zasad innowacji

I Rodzaj innowacji: metodyczna

II Zakres innowacji:

Innowacją objęci zostali wszyscy uczniowie kl. 5 i kl. 6 na wszystkich lekcjach matematyki w terminie od 01.12.2015 do 10.06.2017r.

Na każdej lekcji matematyki po zapisaniu tematu i celu zajęć uczniowie otrzymują kartkę z łamigłówkami ( od 1 do 3 na karteczce). Łamigłówki arytmetyczne ( sudoku, kwadraty magiczne itp. ), algebraiczne lub graficzne uczniowie rozwiązują wspólnie, w parach lub samodzielnie w zależności od stopnia trudności. Zajmuje to ok. 5 minut lekcji. Wyniki zostają sprawdzone i omówione.

III  Motywacja wprowadzenia innowacji:

Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą. Stwierdzono niezadawalające efekty pracy dydaktycznej: słabe wyniki próbnych sprawdzianów szóstoklasisty oraz sprawdzianów po szóstej klasie, słabe wyniki prac klasowych i sprawdzianów. Problemy, jakie mają uczniowie na lekcjach matematyki: niska sprawność rachunkowa, słaba motywacja do nauki matematyki, brak umiejętności logicznego myślenia, nieumiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, brak samodzielności i samokontroli.

IV Przewidywane efekty:

Łamigłówki to nauka przez rozrywkę. Uczniowie ćwiczą sprawność rachunkową, utrwalają własności liczb, działań i figur geometrycznych, wykorzystują wiedzę w praktyce ( w sytuacjach typowych i nietypowych)w sposób dla siebie atrakcyjny, co wpłynie też na ich motywację do nauki. Podczas rozwiązywania łamigłówek osoby je rozwiązujące wyrabiają w sobie takie cechy jak: spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, umiejętność ścisłego i logicznego myślenia.

V Kryteria sukcesu

O sukcesie innowacji świadczyć będą wyższe od wcześniejszych wyniki sprawdzianu po szóstej klasie z części matematycznej, lepsze oceny ze sprawdzianów z matematyki jak również sukcesy uczniów w konkursach matematycznych.

VI Ewaluacja innowacji

Ewaluacja dokonywana będzie na podstawie wyników próbnego sprawdzianu szóstoklasisty, sprawdzianów po szóstej klasie z części matematycznej jak również osiągnięć uczniów w konkursach matematycznych. Do ewaluacji posłużą też wyniki ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczniów.

Opracowała

Anna Szynkowska